Back to top

Primary School Pack - Wales

We're pleased to say that we have worked with the Welsh government again this year to provide school resources for schools in Wales to help bring Anti-Bullying Week 2020 to life.

Rydym ni’n falch o ddweud ein bod ni wedi cydweithio â Llywodraeth Cymru unwaith eto eleni i ddarparu adnoddau ar gyfer ysgolion yng Nghymru i helpu i wireddu Wythnos Gwrth-fwlio 2020.

ABW logo in Welsh

These resources are provided in both Welsh and English. They include:

  • Lesson plans
  • Assembly plans
  • Cross curricular activity ideas
  • Short film
  • School poster

They are aimed at Key Stage 2 but can be adapted to Key Stage 1. They are also mapped against the Welsh curriculum.

You can find all these tools at the bottom of this page.

You might also want to get involved in Odd Socks Day.

This guidance from the Welsh government may also help you:

Mae’r adnoddau hyn ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg. Maent yn cynnwys:

  • Cynlluniau gwersi
  • Cynlluniau cyfarfodydd boreol
  • Syniadau am weithgareddau trawsgwricwlaidd
  • Ffilm fer
  • Poster ar gyfer ysgolion

Maent wedi’u hanelu at Gyfnod Allweddol 2 ond gellir eu haddasu ar gyfer Cyfnod Allweddol 1. Maent hefyd wedi’u mapio yn erbyn cwricwlwm Cymru.

Gallwch chi ganfod yr holl adnoddau hyn ar waelod y dudalen hon.

Efallai y byddwch chi hefyd yn dymuno cyfranogi yn Niwrnod Sanau Od.

Gallai’r canllawiau hyn gan Lywodraeth Cymru fod yn ddefnyddiol i chi hefyd: